imageimage

Điều Khoản Quy Định Về Việc Mở Tài Khoản Và Giao Dịch Trực Tuyến

NHẬN THỨC CHUNG

Nội dung của các điều kiện và điều khoản dưới đây cùng với các nội dung mà Khách hàng đã cung cấp trong quá trình đăng ký mở tài khoản bằng phương thức trực tuyến tạo thành một thỏa thuận chung, dưới đây gọi tắt là Hợp đồng. Theo đó, Rồng Việt cho phép Khách hàng thực hiện các giao dịch trong phạm vi giới hạn các tiện ích hoặc Hạn mức giao dịch do Rồng Việt quy định trong từng thời kỳ.

Khách hàng có trách nhiệm đọc kỹ và hiểu rõ toàn bộ nội dung các Điều kiện và Điều khoản này trước khi sử dụng dịch vụ.

MỤC I. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN MỞ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 1: Mục đích thỏa thuận

Theo Hợp đồng này, Khách hàng đề nghị Rồng Việt mở một tài khoản giao dịch chứng khoán (sau đây gọi tắt là Tài khoản, bao gồm tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán và tài khoản lưu ký chứng khoán) đứng tên Khách hàng để lưu giữ, quản lý tiền, chứng khoán, thực hiện giao dịch chứng khoán theo lệnh (của Khách hàng) và thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (theo ủy quyền của Khách hàng).

Điều 2: Các thỏa thuận cụ thể

Cách thức nhận lệnh

 1. Khi muốn giao dịch mua bán chứng khoán, Khách hàng phải nộp phiếu lệnh (theo mẫu do Rồng Việt cung cấp) sau khi đã ghi đầy đủthông tin tại các quầy giao dịch hoặc các địa điểm nhận lệnh (gọi tắt là quầy giao dịch) của Rồng Việt.
 2. Phiếu lệnh chỉ được chấp nhận khi nộp tại quầy giao dịch của Rồng Việt trước khi thực hiện trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hình thức đặt lệnh khác.
 3. Trường hợp Khách hàng đặt lệnh bằng các hình thức đặt lệnh khác (giao dịch điện tử) sẽ được thực hiện theo Mục II của Hợp đồng này.

Tỷ lệ ký quỹ giao dịch

Khi đặt lệnh bán chứng khoán, Khách hàng phải có đủ số lượng chứng khoán đặt bán trên tài khoản trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. Khi đặt lệnh mua chứng khoán, số dư tiền trên tài khoản phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ ký quỹ giao dịch do Rồng Việt quy định.

Lãi suất

Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn do Ngân hàng chỉ định thanh toán công bố theo từng thời điểm trên số dư tiền trên tài khoản.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

Quyền

 1. Sở hữu hợp pháp đối với số tiền và chứng khoán ủy thác cho Rồng Việt lưu giữ.
 2. Đặt lệnh giao dịch chứng khoán tại quầy giao dịch của Rồng Việt theo cách thức quy định tại Điều 2.
 3. Hưởng lãi suất không kỳ hạn do Ngân hàng chỉ định thanh toán công bố theo từng thời điểm trên số dư tiền trên tài khoản.
 4. Yêu cầu Rồng Việt cung cấp thông tin về tài khoản và kết quả giao dịch trên tài khoản theo quy định của Rồng Việt
 5. Được ủy quyền toàn phần hoặc từng phần cho người khác thực hiện giao dịch trên tài khoản theo quy định của Rồng Việt.

Nghĩa vụ

 1. Cam đoan những thông tin cung cấp theo Hợp đồng này và tài liệu kèm theo là chính xác và phù hợp với pháp luật hiện hành. Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc thông tin sai lệch, Khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay cho Rồng Việt để điều chỉnh. Rồng Việt sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh do sự thay đổi thông tin hoặc thông tin sai lệch không được cập nhật.
 2. Nghiên cứu và tuân thủ các quy định của pháp luật và của Rồng Việt khi giao dịch chứng khoán.
 3. Chấp nhận và thực hiện kết quả giao dịch chứng khoán do Rồng Việt cung cấp phù hợp với lệnh đặt của Khách hàng theo cách thức quy định tại Điều 2.
 4. Thanh toán phí môi giới, phí lưu ký và các khoản phí khác theo quy định và cách thức do Rồng Việt công bố theo từng thời điểm.

Cam kết mặc định

 1. Khách hàng thừa nhận rằng giá cả chứng khoán luôn luôn biến động. Vì vậy, Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi rủi ro đối với giá trị của tất cả các chứng khoán trên tài khoản được mở theo Hợp đồng này.
 2. Khi ký tên hoặc ủy quyền cho người khác ký tên vào phiếu lệnh một cách hợp lệ, Khách hàng thừa nhận rằng đã thu thập đầy đủ thông tin và nhận thức được hành vi của mình đồng thời cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm phát sinh từ hành vi đặt lệnh của mình.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Rồng Việt

Quyền

 1. Hưởng phí môi giới, phí lưu ký và các khoản phí khác theo biểu phí quy định.
 2. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm các quy định của pháp luật hoặc nghĩa vụ của Hợp đồng này và/hoặc các quy định khác do Rồng Việt công bố theo từng thời điểm, Rồng Việt có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt hiệu lực giao dịch của tài khoản của Khách hàng theo Hợp đồng này mà không bị xem là vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng.
 3. Trong trường hợp Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch chứng khoán được thực hiện phù hợp với quy định, Rồng Việt có quyền sử dụng tiền và/hoặc bán chứng khoán trên tài khoản để thanh toán nghĩa vụ phát sinh đó. Nếu số tiền và chứng khoán trên tài khoản không đủ để thực hiện nghĩa vụ, Rồng Việt có quyền yêu cầu Khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại phát sinh.

Nghĩa vụ

 1. Thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và Hợp đồng này.
 2. Lưu giữ tiền của Khách hàng tại tài khoản tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng chỉ định thanh toán theo quy định.
 3. Lưu giữ chứng khoán của Khách hàng tại tài khoản chứng khoán của người đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định.
 4. Giữ bí mật các thông tin về tài khoản và giao dịch của Khách hàng trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.
 5. Không sử dụng tiền và chứng khoán của Khách hàng nếu không có lệnh của Khách hàng được thực hiện một cách hợp lý.
 6. Cung cấp thông tin về tài khoản và kết quả giao dịch chứng khoán của Khách hàng theo cách thức được các bên thỏa thuận.
 7. Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng.

MỤC II: ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Các thuật ngữ trong Mục II của Hợp đồng quy định về Điều kiện và điều khoản giao dịch trực tuyến được hiểu như sau:

 1. “Dịch vụ” là dịch vụ Giao dịch trực tuyến, theo đó, Rồng Việt cung cấp các tiện ích và cho phép Khách hàng thực hiện một/ nhiều loại Giao dịch thông qua các Phương tiện thông tin viễn thông trực tuyến.
 2. “Giao dịch trực tuyến” là giao dịch thông qua các phương tiện thông tin viễn thông trực tuyến bao gồm: đặt lệnh mua/bán chứng khoán, tra cứu số dư tiền mặt, tra cứu số dư chứng khoán và các tiện ích khác do Rồng Việt cung cấp trong từng thời kỳ.
 3. ”Hệ thống” là hệ thống giao dịch trực tuyến do Rồng Việt cung cấp để việc thực hiện các Giao dịch bao gồm các chương trình, tiện ích, ứng dụng được cài đặt tại địa chỉ website vdsc.com.vn hoặc hệ thống điện thoại, Email, hệ thống fax, hệ thống Bloomberg.
 4. “Phương tiện thông tin viễn thông trực tuyến” bao gồm một hoặc nhiều phương tiện: trang thông tin điện tử (website), chương trình phần mềm (application) cho máy tính, điện thoại và các phương tiện thông tin, viễn thông khác được Rồng Việt chấp nhận trong từng thời kỳ.
 5. “Mật khẩu đăng nhập” là mật mã để xác định Khách hàng, việc đăng nhập thành công vào Hệ thống được xem như Khách hàng đãđến thực hiện giao dịch tại quầy của Rồng Việt.
 6. ”Phương thức xác thực” là mật mã để thực hiện các Giao dịch liên quan đến việc mua, bán, hủy, sửa đổi lệnh, chuyển tiền đến tài khoản đăng ký, đăng ký quyền mua phát hành thêm, thu nợ giao dịch ký quỹ, gia hạn Hợp đồng giao dịch ký quỹ, và một số giao dịch khác do Rồng Việt cung cấp theo từng thời kỳ. Việc sử dụng “Phương thức xác thực“ để thực hiện Giao dịch trong Hệ thống được xem như Khách hàng đã ký tên và giao Phiếu lệnh hoặc các chứng từ có liên quan khác trực tiếp cho Rồng Việt.
 7. “Phiếu lệnh” là phiếu lệnh giao dịch bằng văn bản theo mẫu in sẵn của Rồng Việt.
 8. “Số điện thoại đăng ký” là các số điện thoại cố định và/hoặc số điện thoại di động của Khách hàng được Khách hàng cung cấp trong quá trình đăng ký mở tài khoản bằng phương thức trực tuyến hoặc tại các văn bản thông báo điều chỉnh, bổ sung, thay đổi thông tin vềsố điện thoại của Khách hàng (nếu có).

Điều 2: Nội dung Dịch vụ Giao dịch trực tuyến

1. Dịch vụ cung cấp cho Khách hàng

 • Tra cứu thông tin: Thông tin đầu tư, tình hình thị trường;
 • Đặt lệnh giao dịch chứng khoán, tra cứu số dư tiền mặt, tra cứu số dư chứng khoán, thông tin đặt lệnh, thông tin giao dịch;
 • Thông báo kết quả giao dịch vào cuối ngày giao dịch;
 • Chuyển tiền trực tuyến;
 • Giảm dư nợ giao dịch ký quỹ;
 • Gia hạn Hợp đồng giao dịch ký quỹ
 • Đăng ký/ Thay đổi/ Hủy dịch vụ smsDragon, mailDragon;
 • Và một số tiện ích, dịch vụ khác do Rồng Việt cung cấp theo từng thời kỳ.

2. Phương thức cung cấp dịch vụ:

 • Bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức cung cấp dịch vụ sau:
 • Giao dịch qua kết nối internet (iDragon).
 • Giao dịch qua Tin nhắn (smsDragon).
 • Giao dịch qua Email (mailDragon).
 • Giao dịch qua Bloomberg (Bloomberg).

3. Thời gian cung cấp dịch vụ:

 • Thời gian nhận lệnh của Khách hàng được quy định chi tiết tại hướng dẫn giao dịch của Rồng Việt theo từng thời kỳ
 • Thời gian ngưng cung cấp dịch vụ do bảo trì, bảo dưỡng hệ thống không được diễn ra trong thời gian chính thức giao dịch theo quy định.

Điều 3: Điều kiện cung cấp Dịch vụ Giao dịch trực tuyến

 1. Khách hàng được Rồng Việt cung cấp dịch vụ trực tuyến khi đã ký kết Hợp đồng bằng phương thức trực tuyến và hoàn tất các thủtục, đóng các khoản phí dịch vụ đầy đủ và đúng hạn.
 2. Rồng Việt đáp ứng đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, nhân viên trong việc cung cấp dịch vụ Giao dịch trực tuyến cho Khách hàng.

Điều 4: Phí dịch vụ

 1. Khi sử dụng Dịch vụ, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Rồng Việt có thể ấn định một hoặc nhiều khoản phí sử dụng Dịch vụ. Các khoản phí sử dụng dịch vụ sẽ được Rồng Việt thông báo cho Khách hàng khi đăng ký sử dụng Dịch vụ.
 2. Rồng Việt bảo lưu quyền ấn định và thay đổi nội dung, hình thức và mức phí đối với phí sử dụng Dịch vụ trong từng thời kỳ. Các khoản phí sử dụng Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: phí thường niên, phí giao dịch đối với từng loại Khách hàng.

Điều 5: Phương thức giao dịch

 1. Ngay sau khi ký kết Hợp đồng bằng phương thức trực tuyến và việc đăng ký sử dụng Dịch vụ được Rồng Việt chấp thuận, Khách hàng sẽ được cung cấp “Mật khẩu đăng nhập” để truy cập vào Hệ thống. Mật khẩu sẽ được Rồng Việt cấp lần đầu, để bảo mật thông tin tài khoản, Khách hàng phải đăng nhập vào Hệ thống để thay đổi mật khẩu.
 2. Khách hàng sẽ được thực hiện giao dịch sau khi đã truy cập thành công vào Hệ thống. Việc truy cập vào Hệ thống của Khách hàng sẽ được xác định bằng Mật khẩu đăng nhập.
 3. Các Giao dịch trực tuyến của Khách hàng sẽ được Hệ thống kiểm tra để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu giao dịch của Rồng Việt và của các quy định pháp luật hiện hành về giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chỉ các Giao dịch trực tuyến được kiểm tra thành công mới được chuyển tiếp vào hệ thống của Sở giao dịch để tiến hành thực hiện giao dịch.
 4. Rồng Việt không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyển tiếp, thực hiện thành công các Giao dịch trực tuyến của bất kỳKhách hàng nào khi sử dụng Dịch vụ này.
 5. Đối với các Giao dịch trực tuyến mà Rồng Việt trong khả năng kiểm soát của mình nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, Rồng Việt có thể từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện.

Điều 6: Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Rồng Việt không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do:

 • Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không thực hiện được giao dịch.
 • Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của Rồng Việt, trong việc cung cấp các dịch vụ, phương tiện kỹ thuật liên quan đến Dịch vụ.
 • Lỗi, hỏng hóc của hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳlý do nào.
 • Rồng Việt thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng dịch vụ này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai hay bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của Rồng Việt hoặc do hậu quả của sự gian lận, giả mạo.
 • Rồng Việt không chịu trách nhiệm bất kỳ sai sót, một phần hay toàn bộ thỏa thuận này trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn…

Điều 7: Chứng minh giao dịch

 1. Khi đăng ký sử dụng Dịch vụ và/hoặc khi thực hiện các Giao dịch trực tuyến trong Hệ thống, Khách hàng đã đồng ý ủy quyền cho Rồng Việt thực hiện các yêu cầu giao dịch chứng khoán của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền này. Khách hàng cam kết không hủy ngang hoặc có bất kỳ sự khiếu nại nào đối với các tổn thất (nếu có) phát sinh do việc ủy quyền này.
 2. Các Giao dịch trực tuyến thông qua Hệ thống có giá trị pháp lý và ràng buộc trách nhiệm của Khách hàng mà không cần bất cứ yêu cầu chứng minh giao dịch bằng văn bản nào.
 3. Các thông tin dữ liệu liên quan đến việc đăng nhập, thực hiện Giao dịch trực tuyến do Rồng Việt cung cấp được xem là bằng chứng chứng minh việc thực hiện giao dịch của Khách hàng.
 4. Các thông tin dữ liệu liên quan đến việc đặt lệnh, hủy lệnh, sửa đổi lệnh do Hệ thống tạo ra khi Khách hàng thực hiện Giao dịch trực tuyến được xem và có giá trị pháp lý như Phiếu lệnh bằng văn bản hợp lệ được Khách hàng đặt lệnh trực tiếp tại quầy giao dịch của Rồng Việt.

Điều 8: Thông tin cần bảo mật

1. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin trong giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở mật khẩu và các thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng.

Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại và rủi ro phát sinh do Khách hàng không tuân thủ trách nhiệm bảo mật thông tin.

Trường hợp Khách hàng phát hiện các thông tin cần bảo mật nêu trên có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình thì cần lập tức thông báo cho Rồng Việt biết và thực hiện theo các chỉ dẫn của Rồng Việt.

2. Trừ trường hợp Rồng Việt được yêu cầu cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Rồng Việt có trách nhiệm bảo mật và không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào các thông tin liên quan đến tài khoản, quá trình giao dịch chứng khoán của Khách hàng mà không được sự đồng ý của Khách hàng.

Điều 9: Những phát sinh rủi ro từ Giao dịch trực tuyến

Những phát sinh rủi ro từ quá trình giao dịch trực tuyến được Rồng Việt thực hiện theo bản công bố rủi ro đã được Rồng Việt công bốtrên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện khác (nếu có).

Điều 10: Cam kết của Khách hàng

 1. Khách hàng cam kết đã đọc kỹ và hiểu rõ toàn bộ nội dung Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Rồng Việt này trước khi đồng ý sử dụng Dịch vụ của Rồng Việt.
 2. Khách hàng cam kết danh tính của mình và thông tin sử dụng để cung cấp cho Rồng Việt nhằm thực hiện Hợp đồng này là chính xác đồng thời phải kịp thời thông báo cho Rồng Việt khi có sự bất kỳ thay đổi thông tin nào và chịu hoàn toàn trách nhiệm với toàn bộ thông tin mình cung cấp trong mọi thời điểm nhằm thực hiện và/hoặc duy trì Hợp đồng này.
 3. Khách hàng cam kết thanh toán mọi khoản phí sử dụng dịch vụ Giao dịch trực tuyến do Rồng Việt quy định trong từng thời kỳ.
 4. Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc đặt lệnh giao dịch chứng khoán thông qua dịch vụ Giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Ví dụ:
 • Đối với đặt lệnh qua Internet: có thể xảy ra sự cố về đường truyền mạng dẫn đến Rồng Việt không nhận được lệnh của Khách hàng; bị lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản.
 • Đối với đặt lệnh qua điện thoại: có thể xảy ra rủi ro do nhân viên của Rồng Việt nhận hay nhập nhầm lệnh của Khách hàng dẫn đến sai sót.
 • Đối với SMS: có thể do hệ thống SMS quá tải dẫn đến Khách hàng không nhận được thông báo của Rồng Việt.
 • Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ này.

Điều 11: Cam kết của Rồng Việt

 1. Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định Pháp luật.
 2. Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ cho Khách hàng sử dụng các dịch vụ của Rồng Việt, công khai biểu phí áp dụng.
 3. Kịp thời thông báo cho Khách hàng và nỗ lực khắc phục các sự cố dẫn đến tạm ngừng/ giảm sút chất lượng cung cấp dịch vụ.
 4. Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của Pháp luật trường hợp phát sinh các thiệt hại do lỗi của Rồng Việt gây ra.
 5. Thông báo cho Khách hàng trong trường hợp ngưng, tạm ngưng, thay đổi/ chỉnh sửa/ thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ; thay đổi các điều khoản trong Thỏa thuận để phù hợp với quy định theo Luật.

Điều 12: Các quy định khác

1. Việc cung cấp dịch vụ Giao dịch trực tuyến và thực hiện Giao dịch trực tuyến được ràng buộc bởi Hợp đồng này và không làm miễn trừ quyền và nghĩa vụ của Khách hàng được quy định trong các Hợp đồng, thỏa thuận, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã kýkết với Rồng Việt và/hoặc các điều kiện quy định về cách thức giao dịch cụ thể mà Rồng Việt đã hướng dẫn khác được thông báo công khai cho Khách hàng.

2. Việc đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch trực tuyến không loại trừ quyền của Khách hàng được thực hiện giao dịch chứng khoán qua hình thức đặt lệnh trực tiếp mà Khách hàng đã đăng ký với Rồng Việt.

3. Dịch vụ Giao dịch trực tuyến chỉ được Rồng Việt cung cấp trực tiếp cho Khách hàng. Khách hàng không được phép ủy quyền giao dịch cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Khi sử dụng Dịch vụ, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Rồng Việt có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng Dịch vụ.

5. Rồng Việt bảo lưu quyền ấn định và thay đổi nội dung, hình thức, khối lượng, giá trị của các giới hạn sử dụng Dịch vụ trong từng thời kỳ. Các giới hạn sử dụng dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: hạn mức giao dịch tối đa đối với từng Giao dịch, hạn mức giao dịch tối đa trong một phiên hoặc trong một ngày giao dịch đối với từng Khách hàng

6. Khách hàng cần thực hiện kiểm tra trực tiếp, thường xuyên theo dõi số dư và diễn biến tài khoản giao dịch và kịp thời phản ánh cho Rồng Việt những sai sót phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến.

7. Rồng Việt bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ Giao dịch trực tuyến, các giới hạn sử dụng Dịch vụ, phí sử dụng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý trước của Khách hàng. Rồng Việt sẽ thông báo các sửa đổi, bổ sung nêu trên và các thông tin liên quan khác công khai hoặc gửi qua địa chỉ email mà Khách hàng đã đăng ký với Rồng Việt. Rồng Việt không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được thông tin do:

 • Email của Khách hàng không nhận được thư vì bất kỳ lý do nào.
 • Khách hàng thay đổi địa chỉ email mà không thông báo với Rồng Việt.

8. Rồng Việt bảo lưu quyền tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ đối với Khách hàng và có thông báo trước cho Khách hàng theo quy định.

9. Trường hợp Khách hàng vi phạm bất cứ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ Giao dịch trực tuyến, Rồng Việt được quyền tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ.

10. Khách hàng có thể yêu cầu chấm dứt sử dụng Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Việc chấm dứt phải được thực hiện đúng theo quy định của Rồng Việt trong từng thời kỳ và chỉ thật sự chấm dứt khi đã được Rồng Việt xác nhận bằng văn bản.

MỤC III. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Luật điều chỉnh

Hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Hai bên trong Hợp đồng cam kết tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm :

 • Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 • Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2: Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

Các mâu thuẫn và tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này được các bên giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải có lợi cho đôi bên. Nếu các bên không tự giải quyết được vụ việc sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại TP.HCM.

Khách hàng có quyền khiếu nại với Rồng Việt trước khi thực hiện các thủ tục pháp lý khác.

Mọi thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng được Tòa án phán quyết và đã có hiệu lực pháp luật sẽ được các bên thực hiện một cách hợp lý, đầy đủ và kịp thời.

Điều 3: Hiệu lực Hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực và ràng buộc trách nhiệm các Bên kể từ ngày Khách hàng xác nhận “Đồng ý các điều khoản quy định vềviệc mở tài khoản và giao dịch trực tuyến” trên website hoặc ứng dụng đăng ký mở tài khoản bằng phương thức trực tuyến của Rồng Việt.

2. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực và tài khoản được tất toán trong các trường hợp:

 • Khách hàng yêu cầu chấm dứt Hợp đồng;
 • Khách hàng vi phạm hoặc thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 • Khách hàng là cá nhân bị chết hoặc mất năng lực hành vi; Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản, chia tách, hợp nhất;
 • Rồng Việt bị giải thể, phá sản, đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép;
 • Không có chứng khoán, số dư tiền trên tài khoản dưới 10.000 (mười ngàn) đồng và không có giao dịch trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liên tục. Trường hợp này Hợp đồng đương nhiên mất hiệu lực và Khách hàng mất toàn bộ quyền lợi phát sinh từ Hợp đồng.

3. Các bên hoặc người kế thừa quyền và nghĩa vụ của các bên phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng trước khi Hợp đồng chấm dứt hiệu lực. Việc xử lý Hợp đồng vô hiệu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hợp đồng này được tạo lập, ký kết thông qua phương tiện điện tử và là một loại chứng từ điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử và có giá trị pháp lý ràng buộc đối với các Bên kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực như đã nêu tại khoản 1 Điều này.