imageimage

Rồng Việt công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GPĐC-UBCK ngày 26/10/2022, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với nội dung điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ như sau:

  • Vốn điều lệ trước khi thay đổi: 1.051.046.650.000 đồng (Một nghìn không trăm năm mươi mốt tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)
  • Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 2.100.000.000.000 đồng (Hai nghìn một trăm tỷ đồng chẵn)
:
image 75 image 47