imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  • Quyết định số 69/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; và
  • Điều lệ Công ty ngày 26/10/2022.
:
image 72 image 70