imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v thông qua điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty.
:
image 40 image 40