imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
:
image 58 image 59