imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
:
image 68 image 59