imageimage

Rồng Việt công bố việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ được sửa đổi gần nhất ngày 07/04/2023.
:
image 42 image 54