imageimage

Rồng Việt công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Đồng Nai thay đổi lần thứ 02

Ngày 31/10/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0304734965-007 thay đổi lần thứ 02 ngày 30/10/2023, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp với nội dung thay đổi Người đứng đầu chi nhánh của Chi nhánh Đồng Nai như sau:

  1. Người đứng đầu chi nhánh trước khi thay đổi: Trần Quang Khải
  2. Người đứng đầu chi nhánh sau khi thay đổi: Nguyễn Thế Hoài

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ đông được biết. 

:
image 77 image 37