imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định của HĐQT v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và phương án phân phối cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định số 25/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và phương án phân phối cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết.
:
image 80 image 63