imageimage

Rồng Việt công bố Thông báo NĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Thông báo số 245/TB-SGDHCM ngày 21/02/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
:
image 116 image 121