imageimage

Rồng Việt công bố thông tin báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

Ngày 16/03/2023, cổ phiếu VDS bị đưa vào diện cảnh báo theo Quyết định số 115/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Thực hiện theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tại khoản 3 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022, định kỳ hàng quý, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt phải công bố thông tin về Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố báo cáo tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu VDS bị đưa vào diện cảnh báo định kỳ Quý 1 năm 2023.

:
image 152 image 163