imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP, và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

1. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); và

2. Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

:
image 100 image 81