imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024.
:
image 161 image 119