imageimage

Rồng Việt công bố Nghị Quyết HĐQT v/v thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị Quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.
:
image 211 image 171