imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023, Báo cáo TLATTC tại ngày 30/06/2023 đã được soát xét và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  • Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 được soát xét;
  • Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2023 được soát xét; và
  • Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận 06 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.
:
image 92 image 82