imageimage

Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

08:00

07-05-2024

image

16:00

17-05-2024


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

23-05-2024

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

27-05-2024

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

28-05-2024

image

16:00

03-06-2024


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

28-05-2024

image

16:00

03-06-2024


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần