imageimage

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

08:00

20-05-2024

image

15:30

07-06-2024


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

16:00

12-06-2024

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

14-06-2024

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

14-06-2024

image

16:00

17-06-2024


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

14-06-2024

image

16:00

20-06-2024


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần