imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023; và

- Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 3/2023 so với Quý 3/2022.

:
image 156 image 128