imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt - Lần 3 năm 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 24/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt - Lần 3 năm 2022.

 

 

:
image 95 image 32