imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc sửa đổi thời gian phát hành và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của Trái phiếu chào bán Đợt 2 (Mã Trái phiếu: VDSH2223011) theo Phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt - Lần 3 năm 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc sửa đổi thời gian phát hành và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của Trái phiếu chào bán Đợt 2 (Mã Trái phiếu: VDSH2223011) theo Phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt - Lần 3 năm 2022.
:
image 198 image 74