Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
ĐIỀU 1: NHẬN THỨC CHUNG

Nội dung của các điều kiện và điều khoản dưới đây cùng với nội dung ghi trên Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến và nội dung ghi trên Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tạo thành một hợp đồng sử dụng dịch vụ giữa RỒNG VIỆT và khách hàng. Theo đó, RỒNG VIỆT cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch trong phạm vi giới hạn các tiện ích hoặc Hạn mức giao dịch do RỒNG VIỆT quy định trong từng thời kỳ.
Khách hàng có trách nhiệm xem xét và đọc kỹ nội dung của các điều kiện và điều khoản này trước khi sử dụng dịch vụ.
Bằng cách ký vào Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến và/hoặc việc sử dụng/thực hiện các giao dịch, khách hàng và RỒNG VIỆT đã ràng buộc bản thân mình vào việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1."RỒNG VIỆT" là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, có trụ sở chính tại 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM, Việt Nam và có Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán 32/UBCK-GPĐKKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2006.
2."Khách hàng" là cá nhân hoặc tổ chức đã ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại RỒNG VIỆT, đã được RỒNG VIỆT cung cấp số tài khoản theo quy định và có đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của RỒNG VIỆT.
3."Dịch vụ" là dịch vụ giao dịch trực tuyến, theo đó, RỒNG VIỆT cung cấp các tiện ích và cho phép khách hàng thực hiện một/nhiều loại giao dịch thông qua các Phương tiện thông tin viễn thông trực tuyến.
4."Giao dịch" là các loại giao dịch trực tuyến bao gồm: đặt lệnh mua/bán chứng khoán, tra cứu số dư tiền mặt, tra cứu số dư chứng khoán và các tiện ích khác do RỒNG VIỆT cung cấp trong từng thời kỳ.
5."Hệ thống" là hệ thống giao dịch trực tuyến do RỒNG VIỆT cung cấp để việc thực hiện các giao dịch bao gồm các chương trình, tiện ích, ứng dụng được cài đặt tại địa chỉ website http://online.vdsc.com.vn hoặc hệ thống điện thoại, hệ thống fax.
6."Phương tiện thông tin viễn thông trực tuyến" bao gồm một hoặc nhiều phương tiện: trang thông tin điện tử (website), chương trình phần mềm (application) cho máy tính, điện thoại và các phương tiện thông tin, viễn thông khác được RỒNG VIỆT chấp nhận trong từng thời kỳ.
7."Mật khẩu đăng nhập" là mật mã để xác định khách hàng, việc đăng nhập thành công vào Hệ thống được xem như khách hàng đã đến thực hiện giao dịch tại quầy của RỒNG VIỆT.
8."Mật khẩu đặt lệnh" là mật mã để thực hiện các giao dịch liên quan đến việc mua, bán, hủy, sửa đổi lệnh. Việc sử dụng Mật khẩu đặt lệnh để thực hiện giao dịch trong Hệ thống được xem như khách hàng đã ký tên và giao Phiếu lệnh trực tiếp cho RỒNG VIỆT.
9."Phiếu lệnh" là phiếu lệnh giao dịch bằng văn bản theo mẫu in sẵn của RỒNG VIỆT.

ĐIỀU 3: NỘI DUNG THỎA THUẬN

1.Dịch vụ cung cấp cho khách hàng:
- Tra cứu thông tin: Thông tin đầu tư, tình hình thị trường.
- Đặt lệnh, tra cứu số dư tiền mặt, tra cứu số dư chứng khoán, thông tin đặt lệnh, thông tin giao dịch.
- Thông báo kết quả giao dịch vào cuối ngày giao dịch.
2. Phương thức cung cấp dịch vụ
Bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức cung cấp dịch vụ sau:
- Phần mềm nhập lệnh, phần mềm trên website (qua kết nối internet).
- Điện thoại.
- Fax.
- SMS.

ĐIỀU 4: THỜI GIAN CUNG CẤP DỊCH VỤ

1.Thời gian nhận lệnh của khách hàng được quy định chi tiết tại hướng dẫn giao dịch của RỒNG VIỆT theo từng thời kỳ.
2.Thời gian ngưng cung cấp dịch vụ do bảo trì, bảo dưỡng hệ thống không được diễn ra trong thời gian chính thức giao dịch theo quy định.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

1.Khi đăng ký sử dụng dịch vụ được chấp nhận, khách hàng sẽ được cung cấp Mật khẩu đăng nhập để truy cập vào Hệ thống và Mật khẩu đặt lệnh để thực hiện giao dịch.
2.Khách hàng sẽ được thực hiện giao dịch sau khi đã truy nhập thành công vào Hệ thống. Việc truy cập vào Hệ thống của khách hàng sẽ được xác định bằng Mật khẩu đăng nhập.
3.Các giao dịch của khách hàng sẽ được Hệ thống kiểm tra để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu giao dịch của RỒNG VIỆT và của các quy định pháp luật hiện hành về giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chỉ các giao dịch được kiểm tra thành công mới được chuyển tiếp vào hệ thống của Sở Giao dịch, Trung tâm Giao dịch để tiến hành thực hiện giao dịch.
4.RỒNG VIỆT không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyển tiếp, thực hiện thành công các giao dịch của bất kỳ khách hàng nào khi sử dụng dịch vụ này.
5.Đối với các giao dịch mà RỒNG VIỆT trong khả năng kiểm soát của mình nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, RỒNG VIỆT có thể từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện.

ĐIỀU 6: CHỨNG MINH GIAO DỊCH

1.Khi đăng ký sử dụng dịch vụ và/hoặc khi thực hiện các giao dịch trong Hệ thống, khách hàng đã đồng ý ủy quyền cho RỒNG VIỆT thực hiện các yêu cầu giao dịch chứng khoán của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền này. Khách hàng cam kết không hủy ngang hoặc có bất kỳ sự khiếu nại nào đối với các tổn thất (nếu có) phát sinh do việc ủy quyền này.
2.Các giao dịch thông qua Hệ thống có giá trị pháp lý và ràng buộc trách nhiệm của khách hàng mà không cần bất cứ yêu cầu chứng minh giao dịch bằng văn bản nào.
3.Các thông tin dữ liệu liên quan đến việc đăng nhập, thực hiện giao dịch do RỒNG VIỆT cung cấp được xem là bằng chứng chứng minh việc thực hiện giao dịch của khách hàng.
4.Các thông tin dữ liệu liên quan đến việc đặt lệnh, hủy lệnh, sử đổi lệnh do Hệ thống tạo ra khi khách hàng thực hiện giao dịch được xem và có giá trị pháp lý như Phiếu lệnh bằng văn bản hợp lệ được khách hàng đặt lệnh trực tiếp tại quầy giao dịch của RỒNG VIỆT.

ĐIỀU 7: BẢO MẬT

1.Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin trong giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở mật khẩu và các thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.
Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại và rủi ro phát sinh do khách hàng không tuân thủ trách nhiệm bảo mật thông tin.
Trường hợp khách hàng phát hiện các thông tin cần bảo mật nêu trên có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình thì cần lập tức thông báo cho RỒNG VIỆT biết và thực hiện theo các chỉ dẫn của RỒNG VIỆT.
2.Trừ trường hợp RỒNG VIỆT được yêu cầu cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. RỒNG VIỆT có trách nhiệm bảo mật và không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào các thông tin liên quan đến tài khoản, quá trình giao dịch chứng khoán của Khách hàng biết mà không được sự đồng ý của khách hàng.

ĐIỀU 8. GIỚI HẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1.Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng hiểu và đồng ý rằng RỒNG VIỆT có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng dịch vụ.
2.RỒNG VIỆT bảo lưu quyền ấn định và thay đổi nội dung, hình thức, khối lượng, giá trị của các giới hạn sử dụng dịch vụ trong từng thời kỳ. Các giới hạn sử dụng dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: hạn mức giao dịch tối đa đối với từng giao dịch, hạn mức giao dịch tối đa trong một phiên hoặc trong một ngày giao dịch đối với từng khách hàng.

ĐIỀU 9: PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1.Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng hiểu và đồng ý rằng RỒNG VIỆT có thể ấn định một hoặc nhiều khoản phí sử dụng dịch vụ. Các khoản phí sử dụng dịch vụ sẽ được RỒNG VIỆT thông báo cho khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
2.RỒNG VIỆT bảo lưu quyền ấn định và thay đổi nội dung, hình thức và mức phí đối với phí sử dụng dịch vụ trong từng thời kỳ. Các khoản phí sử dụng dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: phí thường niên, phí giao dịch đối với từng loại khách hàng.

ĐIỀU 10: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

RỒNG VIỆT không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do:
- Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không thực hiện được giao dịch.
- Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của RỒNG VIỆT, trong việc cung cấp các dịch vụ, phương tiện kỹ thuật liên quan đến dịch vụ.
- Lỗi, hỏng hóc của hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào.
- RỒNG VIỆT thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng dịch vụ này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai hay bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của RỒNG VIỆT hoặc do hậu quả của sự gian lận, giả mạo.
- Khách hàng và RỒNG VIỆT không chịu trách nhiệm bất kỳ sai sót, một phần hay toàn bộ Thỏa thuận này trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn…

ĐIỀU 11: CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

1.Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ và tuân thủ đúng các Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của RỒNG VIỆT cũng như các sửa đổi bổ sung (nếu có) trong từng thời kỳ.
2.Khách hàng cam kết thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến mình và kịp thời thông báo khi có sự thay đổi, chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin cung cấp.
3.Khách hàng cam kết thanh toán mọi khoản phí sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến do RỒNG VIỆT quy định trong từng thời kỳ.
4.Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc đặt lệnh giao dịch chứng khoán thông qua dịch vụ giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Ví dụ:
- Đối với đặt lệnh qua Internet: có thể xảy ra sự cố về đường truyền mạng dẫn đến RỒNG VIỆT không nhận được lệnh của khách hàng; bị lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản.
- Đối với đặt lệnh qua điện thoại: có thể xảy ra rủi ro do nhân viên của RỒNG VIỆT nhận hay nhập nhầm lệnh của khách hàng dẫn đến sai sót.
- Đối với SMS: có thể do hệ thống SMS quá tải dẫn đến khách hàng không nhận được thông báo của RỒNG VIỆT.
- Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ này.

ĐIỀU 12: CAM KẾT CỦA RỒNG VIỆT

1.Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.
2.Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ cho khách hàng sử dụng các dịch vụ của RỒNG VIỆT, công khai biểu phí áp dụng.
3.Kịp thời thông báo cho khách hàng và nỗ lực khắc phục các sự cố dẫn đến tạm ngừng/giảm sút chất lượng cung cấp dịch vụ.
4.Bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của Pháp luật trường hợp phát sinh các thiệt hại do lỗi của RỒNG VIỆT gây ra.
5.Thông báo trước cho khách hàng trong trường hợp ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ; thay đổi các điều khoản trong Thỏa thuận để phù hợp với quy định theo Luật.

ĐIỀU 13: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT THỎA THUẬN

1.RỒNG VIỆT bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, các giới hạn sử dụng dịch vụ, phí sử dụng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý trước của khách hàng. RỒNG VIỆT sẽ thông báo các sửa đổi, bổ sung nêu trên và các thông tin liên quan khác công khai hoặc gửi qua địa chỉ email mà khách hàng đã đăng ký với RỒNG VIỆT. RỒNG VIỆT không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được thông tin do:
- Email của khách hàng không nhận được thư vì bất kỳ lý do nào.
- Khách hàng thay đổi địa chỉ email mà không thông báo với RỒNG VIỆT.
2. RỒNG VIỆT bảo lưu quyền tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với khách hàng và có thông báo trước cho khách hàng theo quy định.
3. Trường hợp khách hàng vi phạm bất cứ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, RỒNG VIỆT được quyền tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.
4. Khách hàng có thể yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Việc chấm dứt phải được thực hiện đúng theo quy định của RỒNG VIỆT trong từng thời kỳ và chỉ thật sự chấm dứt khi đã được RỒNG VIỆT xác nhận bằng văn bản.

ĐIỀU 14: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1.Việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến và thực hiện giao dịch trực tuyến được ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng giao dịch chứng khoán và các cam kết liên quan mà khách hàng đã ký kết với RỒNG VIỆT.
2.Việc khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến không làm miễn trừ quyền và nghĩa vụ của khách hàng được quy định tại Hợp đồng giao dịch chứng khoán, các cam kết liên quan mà khách hàng đã ký kết với RỒNG VIỆT và/hoặc các điều kiện quy định về cách thức giao dịch cụ thể mà RỒNG VIỆT đã hướng dẫn khác được thông báo công khai cho khách hàng.
3.Việc đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến không loại trừ quyền của khách hàng được thực hiện giao dịch chứng khoán qua hình thức đặt lệnh trực tiếp mà khách hàng đã đăng ký với RỒNG VIỆT.
4.Dịch vụ giao dịch trực tuyến qua mạng Internet chỉ được RỒNG VIỆT cung cấp trực tiếp cho khách hàng. Khách hàng không được phép ủy quyền giao dịch cho bất kỳ bên thứ ba nào.
5.Khách hàng cần thực hiện kiểm tra trực tiếp, thường xuyên theo dõi số dư và diễn biến tài khoản giao dịch và kịp thời phản ánh cho RỒNG VIỆT những sai sót phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến.
Điều khoản sử dụng này quy định mối quan hệ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và Khách hàng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang web www.vdsc.com.vn.

Giải thích thuật ngữ:

- "VDSC" là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, các đơn vị thành viên, công ty liên kết, ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty.
- "Khách hàng" là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang web www.vdsc.com.vn dưới mọi hình thức.
- "Website" là trang web www.vdsc.com.vn, bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ của VDSC.
- Điều khoản là những điều kiện và điều khoản mà người truy cập trang web www.vdsc.com.vn cần tuân thủ.
Khi quý vị sử dụng các dịch vụ tại Website www.vdsc.com.vn của VDSC được xem như đương nhiên đồng ý với các điều khoản dưới đây.

Điều 1: Quy định về bản quyền

Tất cả các thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website http://www.vdsc.com.vn kể cả mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), trừ trường hợp do chính VDSC công bố khác đi và được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam.

Điều 2: Quy định sử dụng

1. VDSC nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website, bao gồm việc lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên Website và các quy định về tính bảo mật mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VDSC.
2. Khách hàng cần biết rằng VDSC có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà Khách hàng cung cấp thông qua website này đến bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc đối tác cung cấp thông tin của VDSC hoặc bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào được Khách hàng đồng ý và khi VDSC có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.
3. Khách hàng đồng ý việc VDSC kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Website này.
4. Trong trường hợp việc truy cập một số phần của Website này yêu cầu thông tin định danh (user idenfication) và mật khẩu (password), Khách hàng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình.

Điều 3: Từ chối bảo đảm

1. Các thông tin trên Website được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất nhưng chỉ dành cho mục đích tham khảo thông tin thuần túy. VDSC không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, tính cập nhật hoặc tính chính xác hoặc độ sẵn sàng liên tục của thông tin cũng như các thiệt hại, mất mát do việc sử dụng Website gây ra.
2. VDSC hoặc người được ủy quyền của VDSC có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ trên Website mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Khách hàng về những thay đổi đó.
3. Website này chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính, không nhằm mục đích giới thiệu hay chào mời mua hay bán, hay dự định chào mua hay bán bất cứ sản phẩm tài chính, chứng khoán hay công cụ tài chính, hoặc để tham gia vào bất cứ giao dịch cụ thể nào hay các phương tiện của người sử dụng. VDSC không thực hiện bất cứ hình thức phân phối hoặc mời chào nào đến Khách hàng trong việc sử dụng các thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website.
4. Không có bảo đảm rằng hoạt động của Website không bị hư, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài. Các vấn đề truyền tải, giới hạn dung lượng hệ thống và các vấn đề khác do quá nhiều người truy cập Internet dẫn đến ngừng hoạt động, hoạt động chậm chạp hay bị giới hạn khả năng, Khách hàng có thể gặp khó khăn khi truy cập Website hay liên hệ với VDSC qua Internet hay các dịch vụ điện tử và không dây khác, VDSC không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra do sử dụng và kết nối thông tin trên Website nêu trên.
5. Website cung cấp những đường liên kết tới các trang web khác của bên thứ ba. VDSC cung cấp những đường liên kết như vậy chỉ nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng do đó VDSC không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối hoặc bất kỳ đường link nào chứa một trang web được kết nối với Trang web của VDSC. VDSC cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung điện tử nào được cung cấp bởi bên thứ ba.

Điều 4: Sự xâm phạm bản quyền

1. Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có thể chắc chắn rằng việc Khách hàng sử dụng các thông tin, dịch vụ do VDSC cung cấp tại Website không vi phạm quyền phát minh hay sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quy định khác. Vì thế, VDSC không có bất cứ điều khoản đảm bảo nào đối với việc sử dụng Website của Khách hàng nêu trên không vi phạm bất kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác.
2. VDSC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên Trang web, kể cả những dịch vụ tương tự được quảng cáo trên Website.
3. Trong quá trình sử dụng Website, nếu người sử dụng có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Website hay cho VDSC hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật. VDSC có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của VDSC để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.

Điều 5: Luật áp dụng và Thẩm quyền

Trong trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều khoản và kiều kiện này bị một tòa án đủ thẩm quyền xem là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, điều đó sẽ được coi như bị loại bỏ khỏi những Điều khoản và điều kiện đã nêu, và những Điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng.
Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp nước CHXHCNViệt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Website đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền giải quyết.
1. Giấy đăng ký số 1058/QĐ-UBCK ngày 15/12/2010 được UBCK nhà nước cấp để Công ty kinh doanh thực hiện dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.
    Ưu điểm của dịch vụ: Cung cấp các tiện ích và cho phép Quý khách hàng thực hiện một/nhiều loại giao dịch thông qua các Phương tiện thông tin viễn thông trực tuyến.

2. Những rủi ro mà Quý khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến:
    - Lỗi kỹ thuật hệ thống phần cứng, phần mềm có thể xảy ra,...
    - Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền.
    - Hệ thống có thể bị nhiễm virus làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin.
    - Lệnh giao dịch có thể bị treo, ngừng, trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu.
    - Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm, sai sót.
    - Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai, lệch.
    - Nguy cơ trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai hay bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của RỒNG VIỆT hoặc do hậu quả của sự gian lận, giả mạo,..
    - Lỗi trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn…

3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu Quý khách hàng để lộ mật khẩu truy cập, mật khẩu giao dịch, hoặc làm thất lạc thiết bị xác thực truy cập. Trong trường hợp Quý khách hàng phát hiện có người không được uỷ quyền sử dụng mật khẩu truy cập và đặt lệnh của mình, xin vui lòng thông báo ngay lập tức cho Công ty để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Chúng tôi cam kết mang lại cho Quý khách hàng dịch vụ tốt nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ giao dịch trực tuyến tại Công ty.
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,804,896 - Số người đang online: 274
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >