imageimage

Đính chính thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2010

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đính chính thông tin "Bảng cân đối kế toán" và " Thuyết minh báo cáo tài chính" của Báo cáo tài chính Quý IV năm 2010 với nội dung như sau:

 

STT

Nội dung

Số liệu cũ

Số liệu đính chính

1

Bảng cân đối kế toán

Số đầu kỳ

Số đầu năm

2

Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính

Số đầu kỳ

Số đầu năm

 

Công văn về việc đính chính một số nội dung Báo cáo tài chính Quý IV năm 2010 (Tải file)

Bảng cân đối kế toán Quý IV năm 2010 (Tải file)

Kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2010 (Tải file)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý IV năm 2010 (Tải file)

Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV năm 2010 (Tải file)

image 27 image 0