imageimage

Công ty Cổ phần May Đáp Cầu chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

1.  Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần May Đáp Cầu

2.  Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.  Số điện thoại: (0241) 3823 121 – Fax: (0241) 3821 745

4.  Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (RỒNG VIỆT)

Địa chỉ: Tầng 2-3-4 số 2c, Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 6288 2006 – Fax: (04) 6288 2008

5.  Trái phiếu chào bán:

-  Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần May Đáp Cầu

-  Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi

-  Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu

-  Thời gian đáo hạn: 24 tháng kể từ ngày phát hành

-  Kỳ hạn trả lãi: 12 tháng

-  Lãi suất: Lãi suất trả sau cố định 6%/năm

-  Tỷ lệ chuyển đổi: Tại thời điểm phát hành tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu).

Số lượng đăng ký chào bán: 75.000 trái phiếu, trong đó:

-  Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 75.000 trái phiếu.

-  Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: Quyền mua trái phiếu chỉ được chuyển nhượng một lần.

-  Hạn chế chuyển nhượng: Trái phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành. Hết thời hạn trên, trái phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

 

6.  Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu

7.  Khối lượng vốn cần huy động: 7.500.000.000 đồng

8.  Mục đích huy động vốn:

-  Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị tại Công ty theo kế hoạch đầu tư năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9.  Thời hạn chốt danh sách cổ đông và nhận đăng ký mua trái phiếu:

-  Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 14/3/2014

-  Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu: Từ ngày 17/3/2014 đến hết ngày 15/4/2014

10.  Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

-  Trụ sở Công ty cổ phần May Đáp Cầu.

11.  Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

-  Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:  http://www.vdsc.com.vn

-  Website Công ty cổ phần May Đáp Cầu: http://www.dagarco.vn

12.  Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

-  Tên tài khoản : Công ty Cổ phần May Đáp Cầu

-  Số tài khoản : 41301300006917040012

-  Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh

-  Nội dung : Nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần May Đáp Cầu

13.  Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người đầu tư:

Cam kết được đăng tải tại website của Công ty.

 

Tải file: Báo cáo tài chính.doc

            Báo cáo tài chính hợp nhất.doc

            Cam kết nghĩa vụ.pdf

            Bản cáo bạch.rar

 

 

 

 

image 82 image 0