imageimage

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chào bán cổ phần riêng lẻ

Ngày 24/11/2010, UBCKNN nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (GCN ĐKKD số 1800632306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp lần đầu ngày 23/6/2006, đăng ký thay đổi và cấp lại lần 3 ngày 6/8/2010).


Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ thực hiện việc chào bán 300.372 cổ phần cho cán bộ công nhân viên và chào bán 1.450.000 cổ phần cho 4 đối tác chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 63/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/9/2010, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 95/2010/BB-HĐQT ngày 28/9/2010.

 

Thông báo phát hành cổ phiếu riêng lẻ (tải file).

image 24 image 0