imageimage

CTCP Mía đường Lam Sơn chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

 

2. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

3. Số điện thoại: (037) 3834 091 – Fax : (037) 3834 092

 

4. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (RỒNG VIỆT)

Địa chỉ: Tầng 2-3-4 số 2c, Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 6288 2006 – Fax : (04) 6288 2008

 

5. Trái phiếu chào bán:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi

- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu

- Thời gian đáo hạn: 24 tháng kể từ ngày phát hành

- Kỳ hạn trả lãi: 12 tháng

- Lãi suất: Lãi suất trả sau cố định 12%/năm

- Tỷ lệ chuyển đổi: Tại thời điểm phát hành tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu), tỷ lệ chuyển đổi sẽ được điều chỉnh để chống pha loãng trong một số trường hợp được nêu chi tiết trong Bản cáo bạch.

- Mệnh giá: 100.000 đồng.

- Số lượng đăng ký chào bán: 2.000.000 trái phiếu, trong đó:

+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.500.000 trái phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:03, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 03 trái phiếu.

+ Chào bán cho người trồng mía: 300.000 trái phiếu.

+ Chào bán cho người quản lý, cán bộ công nhân viên: 200.000 trái phiếu

- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Quyền mua trái phiếu không được chuyển nhượng.

 

6. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu

 

7. Khối lượng vốn cần huy động: 200.000.000.000 đồng

 

8. Mục đích huy động vốn

- Tái cơ cấu, bổ sung nguồn vốn tài trợ cho dự án nâng cấp mở rộng nhà máy đường số 2; Đầu tư phát triển bền vững vùng mía nguyên liệu.

 

9. Thời hạn chốt danh sách cổ đông và nhận đăng ký mua trái phiếu

- Đối với cổ đông hiện hữu:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/08/2012

+ Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu: Từ ngày 05/09/2012 đến hết ngày 28/09/2012

- Đối với người trồng mía, người quản lý, cán bộ công nhân viên:

+ Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu: Từ ngày 05/09/2012 đến hết ngày 28/09/2012

 

10. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

- Đối với cổ đông hiện hữu đã mở tài khoản lưu ký: cổ đông đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký

- Đối với cổ đông hiện hữu chưa lưu ký và các đối tượng khác: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn.

 

11. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

- Website Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn: http://www.lasuco.com.vn

 

12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

- Tên tài khoản : Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

- Số tài khoản : 8401101488008

- Ngân hàng : Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thanh Hóa

- Nội dung : Nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn

 

13. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người đầu tư:

- Cam kết được đăng tải tại website của Công ty.

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm:

09_Thong bao chao ban co phieu ra cong chung_09 08 12.pdf

04_Ban cao bach_20.07.12.pdf

07_Cam ket thuc hien nghia vu_02.07.12.pdf

image 21 image 0