imageimage

CTCP Pymepharco thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2014

Công ty Cổ phần Pymepharco thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2014.

 

Tài liệu liên quan:  Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.pdf

                              Bản cáo bạch phát hành.pdf

                              Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng.pdf

 

 

 

 

 

 

image 62 image 0