imageimage

DTA: thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng, chia cổ tức 2010 và tổ chức đại hội cổ đông thường niên

1.Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

2. Mã chüng khoán: DTA
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2/6-2/8 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4.Tên, địa chỉ tổ chức phát hành:
- Tên công ty:
Công ty Cô phần Chứng khoán Rồng Việt
- Địa chi: Tầng 1 – 2 – 3 – 4, Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
5. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu: Cô phiếu Công ty Cổ phần Đệ Tam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:
10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán:
5.500.000 cổ phiếu
• Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 5.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1
• Chào bán cho các thành viên HĐQT, BKS, Cán bộ nhân viên (CBNV): 500.000 cổ phiếu
6. Giá chào bán:
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu:
10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán cho thành viên HDQT, BKS, CBNV: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Khối lượng vốn cần huy động:
55.000.000.000 đồng.
8. Mục đích huy động vốn: bổ sung vốn cho Dự án DETACO Phú Quốc
9. Thời hạn chốt danh sách cổ đông và nhận đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm:
- Đối với cổ đông hiện hữu:
• Ngày đăng ký cuối cùng:
Ngày 25/03/2011.
• Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
Từ ngày 04/04/2011 đến ngày 29/04/2011
• Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm:
Từ ngày 04/04/2011 đến ngày 05/05/2011
- Đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Cán bộ nhân viên: Theo thông báo chính thức của Công ty Cổ phần Đệ Tam.
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm:
- Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản giao dịch.
- Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Đệ Tam: 2/6-2/8 Núi Thành , P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
11. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Thông tin chi tiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, bản cáo bạch, báo cáo tài chính đã được kiểm toán mời Quý cố đông truy cập vào website: :
- Website Công ty Cổ phần Đệ Tam: http://www.detamland.com
- Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
12. Trả cổ tức 10% còn lại bằng tiền mặt năm 2010:
- Tỷ lệ thực hiện:
10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện:
25/04/2011
- Địa điểm thực hiện:
• Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đệ Tam, số 2/6 – 2/8 Núi Thành, phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/04/2011 và xuất trình chứng minh nhân dân.
13. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2010:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh
doanh năm 2011;
• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010;
• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010;
• Các vấn đề khác.

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (Tải file)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (Tải file)

image 37 image 0