imageimage

PYMERPHARCO phát hành cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần PYMERPHARCO thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.

 

Tải file: Thông báo phát hành cổ phiếu.pdf

             PMP -  Giấy CN phát hành.pdf

             PMP - Bản cáo bạch.pdf

 

 

image 53 image 0