imageimage

Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký và đặt cọc mua cổ phần chào bán cạnh tranh phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Căn cứ Quyết định số 653/2017/QĐ-RV ngày 16/08/2017 v/v ban hành quy chế chào bán cạnh tranh phần vốn của SCIC tại CTCP Thương nghiệp Cà Mau; Công văn số 1682/ĐTKDV-CNPN ngày 22/08/2017 của SCIC v/v điều chỉnh lộ trình chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Thương nghiệp Cà Mau; Quyết định số 115/2017/QĐ-RV ngày 23/08/2017 v/v điều chỉnh thời gian đăng ký và đặt cọc mua cổ phần chào bán cạnh tranh phần vốn của SCIC tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh phần vốn của SCIC tại CTCP Thương nghiệp Cà Mau trân trọng thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký và đặt cọc tham gia mua cổ phần của SCIC tại CTCP Thương nghiệp Cà Mau, chi tiết như sau:

                

 Quy chế chào bán cạnh tranh ngày 16/08/2017

 Thông tin điều chỉnh theo
QĐ số 115/2017/QĐ-RV
 Thời gian đăng ký và đặt cọc     từ: 9h00 ngày 18/08/2017 đến 15h00 18/09/2017  từ: 9h00 ngày 18/08/2017 đến 15h00 20/09/2017

Các nội dung khác của Quy chế chào bán cạnh tranh phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Thương nghiệp Cà Mau không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực thi hành.
Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần, nhà đầu tư tham khảo tại địa điểm đăng ký và các website: www.scic.vn, www.vdsc.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

  1. Công văn số 1682/ĐTKDV-CNPN ngày 22/08/2017 của SCIC v/v điều chỉnh lộ trình chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Thương nghiệp Cà Mau
  2. Quyết định số 115/2017/QĐ-RV ngày 23/08/2017 v/v điều chỉnh thời gian đăng ký và đặt cọc mua cổ phần chào bán cạnh tranh phần vốn của SCIC tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
  3. Thông báo sô 677/2017/TB-NHĐT ngày 24/08/2017 v/v  điều chỉnh thời gian đăng ký và đặt cọc mua cổ phần chào bán cạnh tranh phần vốn của SCIC tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
  4. Các tài liệu chào bán cạnh tranh phần vốn của SCIC tại CTCP Thương nghiệp Cà Mau khác đã công bố ngày 18/08/2017
image 161 image 0