imageimage

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần Thực phẩm Vạn Điểm

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua phần vốn của Tổng Công ty Mía đường I – Công ty Cổ phần tại Công ty cổ phần Thực phẩm Vạn Điểm như sau:

 

  1. Tên cổ phiếu bán đấu giá: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Vạn Điểm

 Địa chỉ: Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

  1. Vốn điều lệ: 14.934.200.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm ba mươi tư triệu, hai trăm ngàn đồng).
  2. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 760.140 cổ phần (Bảy trăm sáu mươi ngàn, một trăm bốn mươi cổ phần).
  3. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 18 Nhà đầu tư

 Trong đó: Tổ chức: 07 Nhà đầu tư          Cá nhân: 11 Nhà đầu tư

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 13.682.520 cổ phần

 Trong đó: Tổ chức: 5.320.980 cổ phần            Cá nhân: 8.361.540 cổ phần

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất trước 15h30, ngày 15/10/2014
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 15/10/2014

 

 

 

 

 

 

image 157 image 0