imageimage

Đưa cổ phiếu DCL ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 27/08/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu DCL (Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long) ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 27/08/2019.

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2019 là số âm.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 421 image 0