imageimage

HNX đưa cổ phiếu VDS ra khỏi diện cảnh báo

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã nhận thông báo số 535/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc đưa cổ phiếu VDS ra khỏi diện cảnh báo vào ngày 01/08/2012, nội dung chi tiết như sau:

 

Căn cứ theo quy định tại điểm 4, Điều 12, Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/06/2010 của Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu VDS của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ra khỏi diện cảnh báo như sau:

 

-  Ngày chính thức đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo: Thứ Năm, ngày 02/08/2012.

 

-  Lý do đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo: Do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt đạt 3.294.071.518 đồng (>0) theo Báo cáo tài chính bán niên 2012 được kiểm toán ngày 25/07/2012 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

 

VDS ra khoi dien canh bao.pdf.

image 6 image 0