imageimage

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đính chính thông tin "Bảng cân đối kế toán" và " Thuyết minh báo cáo tài chính" của Báo cáo tài chính Quý IV năm 2010 với nội dung như sau:

STT

Nội dung

Số liệu cũ

Số liệu đính chính

1

Bảng cân đối kế toán

Số đầu kỳ

Số đầu năm

2

Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính

Số đầu kỳ

Số đầu năm

 

Công văn về việc đính chính một số nội dung Báo cáo tài chính Quý IV năm 2010

/Handler/fxPresentation/DownloadAttachment.ashx?Id=7ffdefed-4f48-4c79-981a-89cdc056ce59/Handler/fxPresentation/DownloadAttachment.ashx?Id=7ffdefed-4f48-4c79-981a-89cdc056ce59/Handler/fxPresentation/DownloadAttachment.ashx?Id=7ffdefed-4f48-4c79-981a-89cdc056ce59/Handler/fxPresentation/DownloadAttachment.ashx?Id=7ffdefed-4f48-4c79-981a-89cdc056ce59BM%20TKGD-22AHDUQ%20KH%20cho%20Ca%20nhan.pdf

 

Bảng cân đối kế toán Quý IV năm 2010

/Handler/fxPresentation/DownloadAttachment.ashx?Id=4ab4c73a-28be-4368-a675-030ec29d712e/Handler/fxPresentation/DownloadAttachment.ashx?Id=4ab4c73a-28be-4368-a675-030ec29d712eBM%20TKGD-22AHDUQ%20KH%20cho%20Ca%20nhan.pdf

 

Kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2010

/Handler/fxPresentation/DownloadAttachment.ashx?Id=e6a4a3d2-5a48-498d-8c76-f69e57ac0519BM%20TKGD-22AHDUQ%20KH%20cho%20Ca%20nhan.pdf

 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý IV năm 2010

/Handler/fxPresentation/DownloadAttachment.ashx?Id=25084ae0-68e1-4b34-9058-9074c9b98555/Handler/fxPresentation/DownloadAttachment.ashx?Id=25084ae0-68e1-4b34-9058-9074c9b98555/Handler/fxPresentation/DownloadAttachment.ashx?Id=25084ae0-68e1-4b34-9058-9074c9b98555BM%20TKGD-22AHDUQ%20KH%20cho%20Ca%20nhan.pdf

 

Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV năm 2010

BM%20TKGD-22AHDUQ%20KH%20cho%20Ca%20nhan.pdf

image 24 image 0