imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3 năm 2014 so với Quý 3 năm 2013.

 

Tải file:  Báo cáo Kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2014.pdf

              Bảng cân đối kế toán Quý 3 năm 2014.pdf

              Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Quý 3 năm 2014.pdf

              Bản thuyết minh BCTC Quý 3 năm 2014.pdf

              Công văn Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3 năm 2014.pdf

 

 

 

 

 

image 183 image 0