imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 09/07/2012

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ kể từ ngày 09/07/2012.

 

TB%20387%20DVCK_Ban%20hanh%20Danh%20muc%20chung%20khoan%20duoc%20phep%20GDKQ%20moi.rar

image 11 image 0