imageimage

Rồng Việt thông báo v/v mua lại trước hạn trái phiếu DHCCB1214001

CTCP Chứng Khoán Rồng Việt – CN Hà Nội xin thông báo tới Quý nhà đầu tư sở hữu trái phiếu DHCCB2124001 kế hoạch mua lại trái phiếu của CTCP Thủy điện Đakđrinh như sau:

1. Tổ chức phát hành: CTCP Thủy điện Đakđrinh

2. Mã trái phiếu được mua lại: DHCCB2124001

3. Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)

4. Số lượng trái phiếu mua lại: Toàn bộ 400.000 trái phiếu

5. Giá mua lại: Theo các điều kiện, điều khoản đã công bố tới nhà đầu tư trong Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu của mã trái phiếu DHCCB2124001

6. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn: Ngày 12/05/2022

7. Thời gian dừng chuyển nhượng: Trái phiếu DHCCB2124001 sẽ dừng thực hiện chuyển nhượng từ ngày 13/05/2022

8. Ngày thực hiện mua lại: Ngày 21/05/2022

9. Phương thức thực hiện: Số tiền mua lại trái phiếu sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư đã được ghi trong Hợp đồng mua bán trái phiếu/Giấy đề nghị chuyển nhượng vào ngày thực hiện mua lại.

10. Trách nhiệm của nhà đầu tư: Nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu (bản gốc) về CTCP Chứng Khoán Rồng Việt – CN Hà Nội trước ngày 21/05/2022

Sau ngày thực hiện mua lại, toàn bộ các Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu/Giấy xác nhận số dư trái phiếu đối với trái phiếu DHCCB2124001 sẽ bị hủy và tự động hết hiệu lực.

image 152 image 0