imageimage

TB triển khai lệnh thị trường MP

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Căn cứ Công văn số 1015/2012/SGDHCM-TV ngày 25/05/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) về việc triển khai lệnh thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin thông báo một số quy định về lệnh thị trường theo Quy chế hướng dẫn giao dịch và kế hoạch triển khai lệnh thị trường của HOSE, cụ thể như sau:

 

1.    Một số quy định về lệnh thị trường (Viết tắt là MP)

 

1.1.    Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

1.2.    Nếu sau khi so khớp lệnh theo nguyên tắc ở điểm 1.1 mà khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết thì lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.

1.3.    Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc tại điểm 1.2 nêu trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá thực hiện cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá thực hiện cuối cùng trước đó.

Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh thị trường mua hoặc giá sàn đối với lệnh thị trường bán thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.

1.4.    Lệnh MP được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh liên tục.

1.5.    Lệnh MP sẽ bị hủy bỏ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

 

2.    Kế hoạch triển khai

 

Hose tiến hành triển khai thí điểm lệnh thị trường trong vòng 3 tháng, thời điểm áp dụngbắt đầu từ ngày 02/07/2012.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn của SGDCK TP.HCM về lệnh thị trường được đăng tải trên Website của Rồng Việt www.vdsc.com.vn kèm theo Thông báo này, bao gồm:

-    Giới thiệu về lệnh thị trường;

-    Hỏi đáp về lệnh thị trường.

 

Trân trọng thông báo./.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

 

Để biết thêm chi tiết, Quý khách hàng vui lòng tải file

Thông báo triển khai lệnh thị trường MP

Giới thiệu về lệnh thị trường

Hỏi đáp về lệnh thị trường

 

 

image 26 image 0