imageimage

TB về việc thu phí lưu ký chứng khoán

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo Quý Khách hàng về việc áp dụng thu phí lưu ký chứng khoán từ tài khoản chứng khoán của Khách hàng (KH), cụ thể:

 

1.     Mức phí:

 

-          Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (CP, CCQ): 0.5đ/CP, CCQ/tháng;

 

-          Trái phiếu (TP): 0.2đ/TP/tháng.

 

2.     Cách thức thu phí:

 

-          Hệ thống tự động tính tích lũy và thực hiện thu từ tài khoản của KH vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo, trích từ số dư tiền được phép sử dụng (bao gồm tiền mặt và tiền được phép ứng trước) – dưới đây gọi là “Tiền “.

 

-          Trường hợp tài khoản KH không đủ Tiền để thu phí vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo: Hệ thống tự động tính và thu 1 phần tương ứng với số Tiền có trên tài khoản. Phần còn lại chưa thu của kỳ trước sẽ được thực hiện thu khi tài khoản KH có Tiền.

 

-          Trường hợp KH bán tài sản dẫn đến số tiền phí phải thu lớn hơn tài sản hiện có: thực hiện thu phí khi KH rút/chuyển khoản tiền.

 

-          Trường hợp KH đóng tài khoản: thực hiện thu phí đối với khoản phí còn nợ chưa đến hạn thu.

 

3.   Ngày thực hiện thu phí:

 

-          Ngày thực hiện định kỳ: Ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.

 

-          Các trường hợp nợ phí, đóng tài khoản, …: khi tài khoản khách hàng có Tiền.

 

4.     Thời gian áp dụng: từ ngày 03/01/2012.

 

Trân trọng.

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

 

(TB%2037%20nghi%20Tet%20Nguyen%20Dan%202012.pdf)

image 123 image 0