imageimage

Thông báo điều chỉnh phí giao dịch cổ phiếu VDS

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Khách hàng

 

Kể từ ngày 01/05/2011, Thông tư số 38/2011/TT- BTC ngày 16 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính, về việc Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán có hiệu lực. Theo đó, Công ty chứng khoán phải thu phí môi giới mua bán đối với cổ phiếu (CP) và chứng chỉ quỹ (CCQ) từ 0,15% đến 0,5%/ giá trị giao dịch.

 

Để đảm bảo đúng quy định của Thông tư này, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin thông báo tới Quý khách hàng về việc điều chỉnh mức phí giao dịch mua bán cổ phiếu VDS của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội), chi tiết như sau:

 

- Mức phí hiện đang áp dụng: 0,1%/giá trị giao dịch trong ngày;

- Mức phí mới: 0,15%/giá trị giao dịch trong ngày;

- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/05/2011 cho đến khi có thông báo mới.

 

Trân trọng.

 

image 82 image 0