imageimage

Thông báo kế hoạch chuyển đổi Ngân hàng Lưu ký, Giám sát và thời gian tạm dừng giao dịch chứng khoán và giao dịch quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (“Quỹ ENF”)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“CTQLQ”) xin trân trọng thông báo kế hoạch chuyển đổi Ngân hàng lưu ký, giám sát và thời gian tạm dừng giao dịch chứng khoán và giao dịch Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (“Quỹ ENF”):

1. Kế hoạch Quỹ ENF tạm dừng giao dịch chứng khoán:

  • Ngày Quỹ ENF giao dịch chứng khoán cuối cùng trước chuyển đổi: ngày 6/12/2023
  • Thời gian tạm dừng giao dịch chứng khoán: từ ngày 7/12/2023 đến ngày 19/12/2023
  • Ngày tái giao dịch chứng khoán dự kiến: ngày 20/12/2023

2. Kế hoạch tạm dừng giao dịch CCQ ENF:

  • Kỳ giao dịch cuối cùng trước chuyển đổi của Quỹ ENF: ngày 6/12/2023
  • Thời gian tạm dừng giao dịch Quỹ ENF: từ ngày 7/12/2023 đến ngày 21/12/2023
  • Ngày tái giao dịch Quỹ ENF dự kiến: ngày 22/12/2023.

Xem Thông báo tại file đính kèm.

image 80 image 11