imageimage

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê

Căn cứ:

  • Quyết định số 43/2019/QĐ-CNHN ngày 10/4/2019 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê và Quyết định số 48/2019/QĐ-CNHN ngày 23/4/2019 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.
  • Kết quả phiên bán đấu giá cổ phần ra công chúng để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê được tổ chức ngày 15/05/2019.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần ra công chúng để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê được tổ chức ngày 15 tháng 05 năm 2019 như sau:

1. Số lượng cổ phần chào bán: 138.231 cổ phần
2. Giá khởi điểm: 27.200 đồng/cổ phần
3. Tổng số Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 43 Nhà Đầu tư, trong đó:
+ Tổ chức: 02 Nhà Đầu tư + Cá nhân: 41 Nhà Đầu tư
4. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.945.080 cổ phần
5. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 42 phiếu
6. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.839.101 cổ phần
7. Giá đặt mua cao nhất: 526.800 đồng/cổ phần
8. Giá đặt mua thấp nhất: 27.200 đồng/cổ phần
9. Giá đấu thành công bình quân: 410.960 đồng/cổ phần
10. Tổng số Nhà đầu tư trúng giá: 05 Nhà đầu tư, trong đó:
+ Tổ chức: 0 Nhà đầu tư + Cá nhân: 05 Nhà đầu tư
11. Tổng số lượng cổ phần bán được: 138.231 cổ phần
12. Tổng giá trị cổ phần bán được: 56.807.461.000 (Năm mươi sáu tỷ, tám trăm linh bảy triệu, bốn trăm sáu mươi mốt nghìn) đồng
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/05/2019 đến ngày 25/05/2019
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/05/2019 đến ngày 22/05/2019

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo./.

 

image 7438 image 0