imageimage

Thông báo khấu trừ thuế cổ tức bằng tiền

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ:

 

-  Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ (Phần A - Mục II - khoản mục 3.2, Phần B – Mục II – khoản mục 1.2);

 

-  Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội (Điều 2, mục 7).

 

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) xin thông báo đến Quý khách hàng về việc thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức bằng tiền, cụ thể như sau:

 

1.  Đối với cổ tức bằng tiền do tổ chức phát hành chi trả kể từ năm tài chính 2010:

 

-  Thuế suất: 5% (trên số tiền cổ tức);

 

-  Thời điểm khấu trừ: Ngay sau khi VDSC phân bổ cổ tức vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại VDSC.

 

 

2.  Đối với cổ tức bằng tiền do tổ chức phát hành chi trả cho năm tài chính 2009, nhưng được chi sau ngày 30/06/2010:

 

-  Thuế suất: 5% (trên số tiền cổ tức);

 

-  Thời điểm khấu trừ: Ngay sau khi VDSC phân bổ cổ tức vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại VDSC.

 

Trân trọng thông báo.

 

Khối Dịch vụ Chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

TB 417 DVCK Thuc hien khau tru thue TNCN tu co tuc bang tien.pdf

image 59 image 0