imageimage

Thông báo không tổ chức đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 17/2019/HĐTVĐG-TVTC ký ngày 27/10/2019 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tư vấn thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận.

Căn cứ Công văn số 743/NXBGDVN ngày 15/4/2020 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu.

Theo kế hoạch, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần theo lô của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận vào ngày 29/04/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư (16 giờ 00 ngày 14/04/2020) không có nhà nào đầu tư nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư. Theo quy định tại Khoản 19 Điều 2 và Điều 11 của Quy chế bán đấu giá theo lô ban hành kèm Quyết định số 99/2020/QĐ-CNHN ngày 08/04/2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận vào ngày 29/04/2020.

Ban Tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

image 1748 image 0