imageimage

Thông báo lãi suất Trái Phiếu DHCCB2124001 áp dụng cho kỳ trả lãi 21/11/2021 - 21/05/2022

Rồng Việt thông báo cho các Quý Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu DHCCB2124001 về lãi suất trái phiếu DHCCB2124001 được áp dụng cho kỳ tính lãi từ 21/11/2021 - 21/05/2022 là : 9%/năm.

image 900 image 0