imageimage

Thông báo một số thay đổi trong Quy định và Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết

- Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-SGDHCM ngày 22/08/2016 về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;

- Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-SGDHCM ngày 22/08/2016 về việc ban hành Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;

- Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-SGDHN ngày 25/08/2016 về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng một số nội dung thay đổi trong quy định giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK Hà Nội) hiệu lực kể từ thứ Hai ngày 12/09/2016, cụ thể như sau:

1. ĐỐI VỚI SGDCK TP.HCM:

1.1 Khối lượng lệnh đặt tối đa: Tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt đối với giao dịch khớp lệnh lên 500.000 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ.

1.2 Đơn vị yết giá
- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng:

Mức giá (đồng)

Đơn vị yết giá

< 10.000

10 đồng

10.000  ->  49.950

50 đồng

>=  50.000

100 đồng

- Đối với chứng chỉ quỹ ETF: áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá.

1.3 Hủy lệnh: Không được hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang).

1.4 Biên độ dao động giá:
- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên được quy định cụ thể là +/-20% so với giá tham chiếu.
- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trả cổ tức/ thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, SGDCK TP.HCM sẽ xác định biên độ dao động giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

1.5 Các quy định khác:
- Quy định đối với chứng khoán bị kiểm soát: Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát sẽ chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận cho đến khi có thông báo khác của SGDCK TP.HCM.
- Bổ sung các trường hợp không điều chỉnh giá tham chiếu:

  • Phát hành thêm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng với giá phát hành bằng giá đóng cửa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trước ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh các quyền khác (nếu có).
  • Phát hành cổ phiếu bổ sung theo phương án hoán đổi từ các giao dịch sáp nhập, trả cổ tức/ thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

2. ĐỐI VỚI SGDCK HÀ NỘI:

2.1 Sửa, hủy lệnh: Không được sửa, hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang).

2.2 Đơn vị yết giá đối với chứng chỉ quỹ ETF: 1 đồng

Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 08.62992020 để được giải đáp.

Trân trọng thông báo.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 421 image 0