imageimage

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2010

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2011

 

Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: 19/03/2011

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm (BM%20TKGD-22AHDUQ%20KH%20cho%20Ca%20nhan.pdf).

 

Trân trọng.

image 15 image 0