imageimage

Thông báo thay đổi Chính sách gia hạn Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ kiêm Hợp đồng tín dụng

 Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Thay đổi Chính sách gia hạn Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ kiêm Hợp đồng tín dụng (Hợp đồng) như sau:

1. Điều kiện khách hàng được gia hạn Hợp đồng
      - Khách hàng đề nghị gia hạn Hợp đồng theo Giấy đề nghị gia hạn Hợp đồng (BM.GH2015) hoặc trên hệ thống giao dịch trực tuyến của Công ty. Thời gian gia hạn tối đa không quá 03 tháng/kỳ.
      - Tài khoản khách hàng phải đảm bảo Tỷ lệ ký quỹ tại thời điểm gia hạn lớn hơn hoặc bằng (≥) 45%. Riêng khách hàng hạng Diamond, Gold, Silver tỷ lệ ký quỹ để gia hạn theo quy định tại Chính sách khách hàng.

2. Cách thức tính phí gia hạn
    - Mức phí gia hạn: 0.25%Dư nợ tính phí gia hạn
    - Trong đó:
       + Dư nợ tính phí gia hạn là Min (Dư nợ bình quân và Dư nợ của một trong các ngày từ ngày T-n đến ngày T)
       + Dư nợ bình quân = Tổng Dư nợ theo ngày / Số ngày trong kỳ.
       +  Số ngày trong kỳ: Được tính từ ngày ký Hợp đồng đến Ngày hết hạn; hoặc từ Ngày hết hạn trước đến Ngày hết hạn tiếp theo.
       +  Dư nợ tại ngày T: Là Dư nợ tại ngày hết hạn Hợp đồng
       +  Dư nợ tại ngày T-n: Là Dư nợ trước ngày hết hạn Hợp đồng n ngày (n = {1,5})
    - Khách hàng được miễn phí gia hạn trong trường hợp:Trong thời gian từ ngày T-5 đến ngày T, khách hàng thực hiện giao dịch bán chứng khoán với giá trị bán lớn hơn hoặc bằng (≥) dư nợ đầu ngày của ngày thực hiện giao dịch để thanh lý nợ cũ và khách hàng được quyền mua lại chứng khoán để duy trì nợ cũ.

3. Hình thức thu phí gia hạn:
     - Trích tiền mặt trên tài khoản khách hàng, trường hợp số dư tiền mặt không đủ trả phí gia hạn, sẽ cộng dồn tiền phí vào dư nợ hiện tại.
  
4. Biện pháp xử lý trường hợp khách hàng không thực hiện gia hạn Hợp đồng đúng quy định
    - Kể từ ngày hết hạn Hợp đồng, nếu Công ty chưa nhận được đề nghị gia hạn Hợp đồng của khách hàng và/hoặc khách hàng không thực hiện thanh lý nợ, Công ty sẽ áp dụng bất kỳ biện pháp xử lý nào nêu tại điều 7.6 Hợp đồng để thu hồi nợ.
    - Kể từ ngày hết hạn Hợp đồng, Công ty sẽ áp dụng lãi suất phạt quá hạn nêu tại điều 2.3 Hợp đồng.
       + Lãi suất phạt quá hạn: 150%*lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ
       + Áp dụng: Sau ngày hết hạn Hợp đồng cho đến khi Công ty thực hiện gia hạn cho khách hàng hoặc đến khi khách hàng thanh lý Hợp đồng cho Công ty.
    - Trường hợp Công ty không đồng ý gia hạn, khách hàng sẽ có 05 ngày làm việc để thu xếp tất toán Hợp đồng.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với nhân viên quản lý tài khoản để được hướng dẫn chi tiết.

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/07/2015.

Trân trọng thông báo.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 642 image 0