imageimage

Thông báo thu phí chuyển khoản chứng khoán và phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Kính gửi: Quý Khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) trân trọng thông báo về việc thực hiện thu phí để nộp cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD):

 

1. Phí chuyển khoản chứng khoán do nhà đầu tư tất toán tài khoản:

 

- Phí nộp cho VSD: 0,5 đồng/chứng khoán/1lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán. Mức thu tối đa của một mã chứng khoán cho một lần chuyển khoản: không quá 500.000 đồng.

 

- Phí dịch vụ VDSC: 100.000 đồng/bộ hồ sơ chuyển khoản tất toán.

 

2. Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán:

 

- Các loại chuyển quyền sở hữu chứng khoán được áp dụng như sau:

 

Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán, trừ các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ/mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi/mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng/mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ/mẹ vợ với con rể, giữa ông nội/bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại/bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau.

 

Chuyển nhượng quyền sở hữu của cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

 

Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

 

- Phí nộp cho VSD: 0,1%/giá trị giao dịch

 

- Phí dịch vụ VDSC: 100.000 đồng/bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu.

 

Thời gian áp dụng: từ ngày 8/11/2010

 

image 243 image 0