imageimage

Thông báo thực hiện quyền SFC, SHI, SKG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 05/11/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỷ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức tiền mặt

SFC

20/10/2014

15%

 

2

Cổ phiếu mua phát hành thêm

SHI

05/08/2014

87:10

07/11/2014

3

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

SKG

18/09/2014

782:113

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 64 image 0