imageimage

Thông báo v/v Đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - VSD

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc Đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - VSD.

File đính kèm: Đăng ký lưu ký tập trung VDS tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

image 93 image 179